Avís legal

Avís legal

Nota Legal

En compliment del que preveu l’article 10 de la llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, s’informa que www.aeridemontserrat.com és un domini de Funicular Aeri de Montserrat, S.A.

Les dades fiscals i d’identificació de l’empresa són les següents:

FUNICULAR AERI DE MONTSERRAT, S.A.
NIF: A08019945
Adreça: Edifici de l’Aeri s/n
08199 MONTSERRAT
Tel. 93 835 00 05
C/e: info@aeridemontserrat.com

 

Usuari i règim de responsabilitats
La navegació, l’accés i l’ús pel lloc web de FUNICULAR AERI DE MONTSERRAT SA confereix la condició d’usuari.
El lloc web de FUNICULAR AERI DE MONTSERRAT SA proporciona una gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:
– La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari als formularis estesos per FUNICULAR AERI DE MONTSERRAT SA per a l’accés a certs continguts o serveis oferts pel web.

– L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per FUNICULAR AERI DE MONTSERRAT SA contràriament al que disposen aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

 

Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat
FUNICULAR AERI DE MONTSERRAT SA no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web, sempre que no tingui coneixement efectiu que l’activitat o la informació a què remet o recomana és il·lícita o que lesiona béns o drets d’un tercer susceptibles d’indemnització, o, en cas de tenir-ne, actuï amb diligència per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent.

S’entendrà que FUNICULAR AERI DE MONTSERRAT SA té el coneixement efectiu a què fa referència el paràgraf anterior quan un òrgan competent hagi declarat la il·licitud de les dades, ordenant la seva retirada o que se n’impossibiliti l’accés, o s’hagués declarat l’existència de la lesió, i FUNICULAR AERI DE MONTSERRAT SA conegués la corresponent resolució, sens perjudici dels procediments de detecció i retirada de continguts que FUNICULAR AERI DE MONTSERRAT SA apliqui en virtut d’acords voluntaris i d’altres mitjans de coneixement efectiu que es puguin establir.

FUNICULAR AERI DE MONTSERRAT SA declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del vostre lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, FUNICULAR AERI DE MONTSERRAT SA no es fa responsable, en cap cas, dels danys eventuals que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat a què es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

 

Modificacions
FUNICULAR AERI DE MONTSERRAT SA es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, al contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com a les condicions d’ús d’aquest, o a les condicions generals de contractació. Els canvis a què fa referència aquest apartat no afectaran les contractacions fetes amb data anterior a la data de publicació dels mateixos.

Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran de compliment obligat durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres de posteriors.

 

Indicació de preus
En cas que es mostrin preus de productes i/o serveis, els indicats a la pantalla seran els vigents en cada moment. Els preus seran indicats en euros i tindran incorporat l’impost sobre el valor afegit (IVA). En cas que l’IVA no s’incorpori al preu, s’indicarà de manera expressa i es permetrà a l’usuari visualitzar el preu final complet.

Així mateix, si fos aplicable qualsevol altre impost, així s’indicaria, incloent-hi, si escau, l’import dels increments o descomptes que siguin aplicables a l’oferta i les despeses addicionals que puguin repercutir al consumidor o usuari.

 

Propietat intel·lectual i industrial
FUNICULAR AERI DE MONTSERRAT SA per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de FUNICULAR AERI DE MONTSERRAT SA. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, i els seran aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosala seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de FUNICULAR AERI DE MONTSERRAT SA.

L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de FUNICULAR AERI DE MONTSERRAT SA. Podreu visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal·lat a les pàgines de FUNICULAR AERI DE MONTSERRAT SA.

 

Certificat SSL (secure sockets layer)
El CERTIFICAT SSL proporciona autenticació, privadesa i seguretat de la informació entre FUNICULAR AERI DE MONTSERRAT SA i l’usuari.

FUNICULAR AERI DE MONTSERRAT SA disposa d’un certificat de seguretat que utilitza CERTIFICAT SSL per realitzar connexions segures.

En aquest procés s’estableixen diversos paràmetres per dur a terme la connexió de manera segura i s’estableix usant claus preestablertes, codificant i descodificant totes les dades enviades fins que la connexió sigui tancada.

 

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció
Si l’usuari vol presentar una reclamació, haurà de contactar amb el correu electrònic INFO@AERIDEMONTSERRAT.COM. Així mateix, FUNICULAR AERI DE MONTSERRAT SA disposa de fulls oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris.

FUNICULAR AERI DE MONTSERRAT SA es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i aplicable al territori espanyol. Si sorgeix qualsevol controvèrsia, les parts poden sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre això.
FUNICULAR AERI DE MONTSERRAT SA té el domicili a BARCELONA, Espanya.

Els contractes subscrits per via electrònica en què intervingui com a part un consumidor, es presumiran subscrits al lloc on aquest tingui la seva residència habitual.

Els contractes electrònics entre empresaris o professionals, en defecte de pacte entre les parts, es presumiran subscrits al lloc on estigui establert el prestador de serveis.
Resolució de litigis en línia conforme a l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013: La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia, la qual es troba disponible a l’enllaç següent: https://ec.europa. eu/consumers/odr/

 

Codi de conducta per a usuaris als comentaris

L’Usuari haurà de complir totes les lleis que siguin aplicables i utilitzar els espais disponibles al lloc web per deixar comentaris de manera correcta i respectar el codi de conducta que s’estableix en aquest apartat, així com tenir en compte el règim de responsabilitats que es puguin derivar de la utilització d’aquests espai de forma incorrecta o il·lícita.

FUNICULAR AERI DE MONTSERRAT SA informa de les conductes que no considera apropiades i de la potestat que disposa per actuar en conseqüència sobre els usos, actuacions, omissions o declaracions següents que el membre realitzi, en virtut de la relació que l’uneix com a usuari:
– Actuar de manera deshonesta o poc professional.
– Publicar continguts inadequats o inexactes.
– Assetjar, abusar, amenaçar o danyar una altra persona o usuari
– Utilitzar o publicar a través d’imatges, vídeos o qualsevol comentari al perfil que pugui ferir la sensibilitat dels Usuaris, així com que pugui discriminar per qualsevol condició, raça, grup ètnic, nacionalitat, religió, sexe, orientació sexual, discapacitat o malaltia, o que siguin il·legals, injuriosos, abusius, obscens, discriminatoris o per altres causes considerades reprotxables.
– Usar el compte d’una altra persona o crear una identitat falsa.
– Realitzar declaracions falses que suplantin la identitat.
– Incloure contingut que continguin virus informàtics o altres que puguin eliminar, interrompre o obstaculitzar la navegació correcta.
– Vendre, patrocinar o obtenir benefici econòmic a través del lloc web sense l’autorització de FUNICULAR AERI DE MONTSERRAT SA o si s’ha establert un altre mètode proporcionat per FUNICULAR AERI DE MONTSERRAT SA per a la gestió d’un servei exclusiu.
– Compartir informació de persones que no són Usuari sense el seu consentiment exprés.
– Crear perfils falsos a l’aplicació, en el cas que es detecti que hi ha perfils falsos seran eliminats de forma immediata.
– Promoure el racisme, la xenofòbia o el fanatisme de qualsevol classe contra qualsevol grup o individu.
– Imitar o suplantar a qualsevol persona o entitat.
– Sol·licitar diners d’altres usuaris.
– Enviar vídeo, àudio o fotografies amb imatges d’una altra persona sense la seva autorització (o en el cas d’un menor, sense l’autorització dels seus pares o tutors legals).

Política de Privadesa

FUNICULAR AERI DE MONTSERRAT SA haurà d’assegurar-se que les dades personals de l’interessat siguin tractades segons els principis relatius al tractament:
– Tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat (“licitud, lleialtat i transparència”).
– Recollits amb fins determinats, explícits i legítims, no podent ser tractats de manera incompatible amb aquests fins (“limitació de la finalitat”).
– Adequats, pertinents i limitats al que és necessari en relació amb els fins per als quals són tractats (“minimització de les dades”).
– Exactes i, si fos necessari actualitzats, adoptant-se les mesures tècniques i organitzatives raonables perquè se suprimeixin o rectifiquin quan siguin inexactes respecte a les finalitats per a les quals es tracten (“exactitud”).
– Mantinguts de manera que es permeti la identificació durant no més temps del necessari per als fins del tractament (“limitació del termini de conservació”).
– Tractats de manera que es garanteixi una seguretat adequada mitjançant l’aplicació de mesures tècniques o organitzatives apropiades (“integritat i confidencialitat”).

Així, FUNICULAR AERI DE MONTSERRAT SA serà responsable del compliment del que es disposa anteriorment i haurà de poder acreditar-ho amb posterioritat (“responsabilitat proactiva”).
De la mateixa manera, el tractament que realitzi l’entitat només serà lícit si compleix almenys una de les condicions següents (“licitud del tractament”):
– l’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics;
– el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte on l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals;
– el tractament és necessari per complir una obligació legal aplicable al responsable del tractament;
– el tractament és necessari per protegir interessos vitals de l’interessat o d’una altra persona física;
– el tractament és necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament;
– el tractament és necessari per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos o els drets i les llibertats fonamentals de l’interessat que requereixin la protecció de dades personals, en particular quan l’interessat sigui un nen.

Aquesta base legítima no és aplicable al tractament dut a terme per les autoritats públiques en l’exercici de les seves funcions. Quan el tractament es basi en el consentiment de l’interessat, el responsable haurà de ser capaç de demostrar que aquell va consentir el tractament de les dades personals.
Si el consentiment de l’interessat es dona en el context d’una declaració escrita que també es refereixi a altres assumptes, la sol·licitud de consentiment es presentarà de manera que es distingeixi clarament dels altres assumptes, de forma intel·ligible i de fàcil accés i utilitzant un llenguatge clar i senzill.
L’interessat tindrà dret a retirar-ne el consentiment en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afecta la licitud del tractament basada en el consentiment previ a la seva retirada.
Abans de donar-ne el consentiment, l’interessat n’informarà. Serà tan fàcil retirar el consentiment com donar-ho.
Així mateix, només es poden tractar dades personals que revelin l’origen ètnic o racial, opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l’afiliació sindical i el tractament de dades genètiques, dades biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l’orientació sexual d’una persona física en els supòsits que preveu l’article 9 del RGPD.
El tractament de les dades personals relatives a condemnes i infraccions penals o mesures de seguretat connexes només es pot dur a terme sota la supervisió de les autoritats públiques o quan ho autoritzi el dret de la Unió Europea o dels estats membres que estableixi garanties adequades per als drets i llibertats dels interessats.
FUNICULAR AERI DE MONTSERRAT SA haurà d’incloure en els formularis que s’usin per a la recollida de dades personals, la informació per donar compliment al deure d’informar recollit als articles 13 i 14 del Reglament General de Protecció de dades (d’ara endavant RGPD).
En aquest sentit, i amb la finalitat d’adaptar-se a la normativa aplicable i vigent en matèria de protecció de dades, quan FUNICULAR AERI DE MONTSERRAT SA obtingui les dades personals directament d’un interessat, haurà de:

1. Facilitar la identitat i les dades de contacte del Responsable del Tractament i, si és el cas, del seu representant, les dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades, si és el cas i els fins del tractament a què es destinen les dades personals així com, la base jurídica del tractament.
2. Especificar els interessos legítims del responsable o d’un tercer quan el tractament sigui necessari per a la satisfacció d’aquests interessos. Sempre que, sobre ells no prevalguin els interessos o els drets i les llibertats fonamentals de l’interessat.
3. Facilitar els destinataris o les categories de destinataris de les dades personals i, si escau, la intenció del responsable de transferir dades personals a un tercer país o organització internacional i l’existència o l’absència d’una decisió d’adequació de la Comissió.
4. Indicar el termini durant el qual es conservaran les dades personals o els criteris utilitzats per determinar el termini de conservació.
5. Informar de l’existència del dret a sol·licitar al Responsable del Tractament l’accés a les dades personals relatives a l’interessat, la rectificació o la supressió (“dret a l’oblit”), la limitació del tractament o el dret a oposar-se al tractament, així com a la portabilitat de les vostres dades.
6. Informar sobre la possibilitat de retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. Així com, posar en coneixement seu la possibilitat de presentar una reclamació davant una Autoritat de Control.
7. Especificar si la comunicació de dades personals és un requisit legal o contractual, o un requisit necessari per subscriure un contracte i si l’interessat està obligat a facilitar les dades personals i informar de les possibles conseqüències de no facilitar aquestes dades.
8. Informar sobre l’existència de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils i, almenys en aquests casos, informar sobre la lògica aplicada, així com la importància i les conseqüències previstes del tractament esmentat per a l’interessat.

Quan FUNICULAR AERI DE MONTSERRAT SA no obtingui les dades personals de l’interessat haurà de facilitar-li la informació descrita a l’apartat anterior. Així com, les categories de dades personals que es tractin, la font de què procedeixen i, si escau, si procedeixen de fonts d’accés públic.
Si FUNICULAR AERI DE MONTSERRAT SA obté les dades de caràcter personal directament de l’interessat, la informació s’ha de posar a disposició d’aquestes en el moment en què se sol·licitin les dades, prèviament a la recollida o registre. En cas que les dades no s’obtinguin del mateix interessat, per procedir d’alguna cessió legítima, o de fonts d’accés públic, FUNICULAR AERI DE MONTSERRAT SA informarà les persones interessades dins un termini raonable, però, en qualsevol cas, abans d’un mes des que es van obtenir les dades personals, a la primera comunicació amb l’interessat o abans que les dades, si escau, s’hagin comunicat a altres destinataris.
Quan FUNICULAR AERI DE MONTSERRAT SA projecti el tractament ulterior de les dades personals per a una finalitat que no sigui aquella per a la qual es van obtenir, proporcionarà a l’interessat, abans del tractament ulterior, informació sobre aquest altre fi i qualsevol altra informació pertinent.

Protecció de Dades

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de FUNICULAR AERI DE MONTSERRAT SA amb NIF A08019945 i domicili social situat a CTRA C 55 KM 11,5 TELEFÈRIC MONTSERRAT,08691 MONISTROL DE MONTSERRAT(BARCELONA).

A continuació, us indiquem els aspectes més destacables dels tractaments realitzats:

Registre dels usuaris

Finalitat: Captació, registre i tractament de dades per poder registrar-se com a usuari.

Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat, excepte obligació legal.

Base legítima: El consentiment de l’interessat.

Tipologia de Dades: Dades bàsiques: Nom i cognoms, Telèfon, NIF, Adreça postal, Adreça electrònica.

Accions comercials formulari web

Finalitat: Captació, registre i tractament de dades amb finalitats atendre

consultes i/o sol·licituds, així com de publicitat i prospecció comercial.

Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat,

excepte obligació legal.

Base legítima: El consentiment de l’interessat.

Tipologia de Dades:

Dades bàsiques: Nom i cognoms, Adreça electrònica.

Newsletter

Finalitat: Gestió de la subscripció a la newsletter, per fer els enviaments corresponents.

Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat.

Base legítima: El consentiment de l’interessat.

Tipologia de Dades:

Dades bàsiques: Nom i cognoms, Adreça electrònica.

Instal·lació de cookies

Finalitat: Gestió i instal·lació de les cookies.

Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat.

Base legítima: El consentiment de l’interessat.

Tipologia de Dades:

Dades bàsiques: Adreça electrònica, Adreça IP

Gestió usuaris web

Finalitat: Captació, registre i tractament de dades de l’usuari.

Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat, excepte obligació legal.

Base legítima: El consentiment de l’interessat.

Tipologia de Dades:

Dades bàsiques: Nom i cognoms, Adreça electrònica.

Gestió Formulari web

Finalitat: Atendre les vostres consultes i/o sol·licituds.

Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat.

Base legítima: El consentiment de linteressat.

Tipologia de Dades:

Dades bàsiques: Nom i cognoms, Adreça electrònica, Adreça IP

FUNICULAR AERI DE MONTSERRAT SA informa als Usuaris que, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat, oposició al tractament de les dades de caràcter personal i el dret a no ser objecte de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, davant del Responsable del Tractament, així com a la retirada del consentiment prestat.

Dret d’accés: És el dret de l’usuari a obtenir confirmació sobre si s’estan tractant les vostres dades i, en aquest cas, les dades personals tractades concretes i la informació legal del tractament (finalitats, base legitimadora, terminis de conservació, cessions, origen dades, etc.).

Dret de Rectificació: És el dret de l’afectat al fet que es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incomplets. Pel que fa a la pàgina web, només es podrà satisfer en relació amb aquella informació que estigui sota el control del lloc web, per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l’usuari.

Dret a la Limitació de tractament: És el dret que es limitin les finalitats del tractament previstes de forma original pel responsable del tractament en determinats supòsits.

Dret de Supressió: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l’usuari, a excepció del que preveu el mateix RGPD (llibertat d’expressió i informació, obligacions de conservació, formulació, exercici o defensa de reclamacions, etc.).

Dret a la Portabilitat: El dret a rebre les dades personals que l’usuari hagi facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, ia transmetre’ls a un altre responsable quan el tractament està basat en el consentiment o l’execució d’un contracte i s’efectuï per mitjans automatitzats.

Dret d’oposició: És el dret de l’usuari que no es dugui a terme el tractament de les vostres dades de caràcter personal o se’n cessi el tractament per part del lloc web quan el tractament estigui basat en l’interès legítim o l’interès públic o quan es tracti de tractaments de màrqueting directe.

Dret a no ser objecte de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils: Quan el tractament no és necessari per a la subscripció o execució d’un contracte, ni està autoritzada pel Dret de la Unió Europea o dels Estats membres ni es basa en el consentiment té dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics o l’afecti significativament de manera semblant.

Dret a retirar el consentiment: Per a qualsevol tractament basat en el vostre consentiment, teniu dret a retirar-lo, en qualsevol moment i de manera gratuïta.

Per exercir qualsevol dels drets en matèria de protecció de dades descrites anteriorment haurà de seguir les indicacions següents:

– Presentació d’un escrit a l’adreça CTRA C 55 KM 11,5 TELEFÈRIC MONTSERRAT,08691 MONISTROL DE MONTSERRAT (BARCELONA) (a l’atenció de FUNICULAR AERI DE MONTSERRAT SA) o bé per correu electrònic per correu electrònic a INFO@ AERIDEMONTSERRAT.COM .

– L’escrit remès pel titular de les dades personals (interessat/ada) que sol·liciti l’exercici de drets haurà de tenir en compte el següent:

  • S’haurà d’identificar fefaentment i, en cas que concorrin dubtes sobre la identitat del sol·licitant, se us sol·licitarà que solucioni la petició (p. ex. sol·licitant més informació, com el número de DNI, el document del DNI, el correu electrònic que va aportar, etc.)
  • La sol·licitud la pot fer el representant, legal o voluntari, quan aquest estigui degudament identificat i autoritzat pel titular de les dades (mitjançant una autorització expressa del titular per exercir els drets personalíssims regulats a la normativa en matèria de protecció de dades personals).
  • Petició en què es concreta la sol·licitud (Dret/es que es pretenen exercir). Si no feu referència a un tractament concret se us facilitarà resposta en relació amb tots els tractaments que afecten les vostres dades de caràcter personal. Si sol·liciteu informació d’un tractament en concret, només la informació d’aquest. Si ho demaneu per telèfon se us indicarà que ho feu per escrit i se us informarà de com ho podeu fer i l’adreça a la qual heu d’enviar-ho. Mai no se us donarà informació per telèfon.
  • Adreça postal o electrònica a efectes de notificacions.
  • Documents acreditatius de la petició que formula, en cas que siguin necessaris.
  • La persona sol·licitant ha de fer servir qualsevol mitjà que permeti acreditar l’enviament i la recepció de la sol·licitud.

Finalment, us informem que teniu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas que en tingueu coneixement o considereu que un fet pugui suposar un incompliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.

FUNICULAR AERI DE MONTSERRAT SA es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, d’acord amb el nivell de riscos que acompanyen els tractaments realitzats per aquestes i indicats a l’apartat dels termes i condicions d’ús, de manera que garanteixin la seva integritat, confidencialitat i disponibilitat.


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a analitzar els nostres serveis. Si consents la seva instal·lació prem "Acceptar Cookies" o també pots configurar les teves preferències prement "Configurar Cookies". Més informació a la nostra "Política de Cookies".